Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

ASTRONOMY CAFE
Για να δείτε τον τιμοκατάλογο και το μενού μας, πατήστε εδώ. >Astronomy Cafe Self Service Menu 
To see our price list and menu, click here. >Astronomy Cafe Self Service Menu

Um unsere Preisliste und Speisekarte zu sehen, klicken Sie hier.>Astronomy Cafe Self Service Menu


Η ιδέα μας, o αστροτουρισμός. 

Απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό του ο επισκέπτης, έχει την 

δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία της παρατηρησιακής 

αστρονομίας στα 2 αστεροσκοπεία του Astronomy Cafe, τα οποία 

διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για παρατήρηση της Σελήνης, 

των Πλανητών, Γαλαξιών και άλλων αστρονομικών αντικειμένων. 

Μαζί με τον χειριστή και αστρονόμο του αστεροσκοπείου, ο 

επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια ζωντανή αστροξενάγηση του 

νυχτερινού ουρανού της Ρόδου, και  να δεί ζωντανά μέσα από τα 

τηλεσκόπια τα διάφορα αστρονομικά αντικείμενα του ουρανού και 

ότι είναι επίκαιρο της βραδιάς στον ουράνιο θόλο. Οι κρατήρες της 

σελήνης προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες. Επίσης η ηλιακή 

παρατήρηση με τα ειδικά προστατευτικά ηλιακά φίλτρα προσφέρουν 

στους επισκέπτες φαντασμαγορικές εικόνες από την επιφάνεια του 

ήλιου και τις διάφορες φωτοσφαιρικές και χρωμοσφαιρικές 

δραστηριότητες. Οι τεράστιες προεξοχές , πυρσοί, εκλάμψεις 

ηλιακές κηλίδες και κοκκίαση γίνονται εύκολα αντιληπτά την ώρα 

της παρατήρησης. Λάβετε υπόψη ότι ο ήλιος είναι ένα ζωντανό 

αστέρι και η δραστηριότητα έχει διακυμάνσεις και υπάρχει 

πιθανότητα η δραστηριότητα να μην είναι σε έξαρση την στιγμή της 

παρατήρησης. 

ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΜΑΤΙΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ! 

Επίσης η παρατήρηση της σελήνης κυμαίνεται με τις φάσεις της 

σελήνης και υπάρχουν βραδιές που δεν είναι ορατή.    

Στον αστρόκηπο ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει την ουρανογραφία 

στην πράξη με διασκεδαστικό τρόπο, να δει πως δουλεύει ένα 

ζωντανό ηλιακό ρολόι, μια στατική γεωγραφική πυξίδα 

προσανατολισμού, μοντέλα των άστρων και αστερισμών και πολλά 

άλλα αστρονομικά εκθέματα…

Our idea is astronomy tourism.

Enjoy the tranquility of nature and the view of the vastness of the sea 

at the Astronomy Cafe in a preferred location. With the telescopes of 

the two observatories in the Astronomy Cafe you have the 

opportunity to observe the sun, moon, planets, galaxies and much 

more with your own eyes. The most impressive pictures are those of 

the moon craters to be admired. Please note that the moon is not 

visible in the sky every night. Our solar telescopes are equipped with 

special protective filters. 

NEVER LOOK AT THE SUN WITH BARE EYES. RISK OF BLINDING! 

Experience live the chromospheric and photospheric phenomena on 

the surface of our sun. Giant protuberances, solar flares, sunspots, 

spicules and cranules become visible with the special solar 

telescopes.

We are the first to offer an astro garden with a special observation 

place for the summer - solstice with bearing mark, a static 

geographic compass with distance informations, a representation of 

the largest known stars and much more ...

 In the lovingly designed "star garden" with its astronomical / 

geographical demonstration objects such as the "living sundial", 

celestial science can be experienced "live" and is made 

understandable for everyone through play.

Unsere Idee ist der Astronomietourismus.

 Geniessen Sie in bevorzugter Lage die Ruhe der Natur und den 

Blick auf die Weite des Meeres beim Astronomy Cafe. Sie haben die 

Möglichkeit mit den Teleskopen der beiden Sternwarten im 

Astronomy Cafe die Sonne, Mond, Planeten, Galaxien und vieles 

mehr, selbst mit eigenen Augen zu beobachten. Die 

eindrucksvollsten Bilder sind die von den Mondkratern zu 

bewundern. Bitte beachten sie dass der Mond am Himmel nicht jede 

Nacht sichtbar ist. Unsere Sonnen Teleskope sind mit speziellem 

Schutzfilter ausgerüstet. 

BLICKEN SIE NIE MIT BLOSSEN AUGEN ZUR SONNE. ERBLINDUNGSGEFAHR! 

Erleben sie live die chromospherischen und fotospherischen 

Phänomene auf der Oberfläche unserer Sonne. Riesen 

Protuberanzen, Sonneneruption, Sonnenflecken, Spikulen  und 

Kranulen werden sichtbar mit den speziellen Sonnenteleskopen.  

Als Erste bieten wir, einen Astrogarten mit einen speziellen 

Beobachtungsplatz für die Sommer - Sonnenwende mit Peilmarke, 

einen Statischen Geographischen Kompass mit Entfernungsangaben, 

eine Darstellung der grössten bekannten Sterne und vieles mehr…

 In dem liebevoll gestalteten "Sternengarten" mit seinen 

astronomisch/geographischen Demonstrationsobjekten wie z.B. der 

"lebenden Sonnenuhr", lässt sich die Himmelskunde "live" erleben 

und wird jedem spielerisch begreifbar gemacht.


Summer Season Open Monday - Friday. 
Open from 19:00 - 00:00 o' clock. 


   Sommer Saison Montag - Freitag. 
Offen ab 19.00 - 00:00 Uhr. 
                                  

Καλοκαιρινή σεζόν.
Δευτέρα - Παρασκευή. 
Ανοιχτά από τις 19:00 - 00:00 ώρα.


astronomycafe.gr

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
FOR RESERVATIONS AND TICKETS CLICK HERE
FÜR RESERVIERUNGEN UND TICKETS HIER CLICKEN


Τιμή αστεροσκοπείου:
Εισιτήριο Αστεροσκοπείου απο 4 ετών και άνω  10€. 
Η διάρκεια αναμονής κυμαίνεται αναλόγως τον αριθμό πελατών και τηρείται σειρά προτεραιότητας. 
Ηλιακή παρατήρηση κατόπιν συμφωνίας απο τις 10:00 - 11:00 π.μ. Εισιτήριο Αστεροσκοπείου για την ηλιακή παρατήρηση απο 4 ετών και άνω  15€.    
 
Price for the observatory:
   Observatory ticket from 4 years and over 10€.
The waiting period varies according to the number of customers. Priority order is kept.
Solar observation by agreement from 10:00 - 11:00 a.m. 
Observatory ticket for solar observation from 4 years and over 15.
Preise für die Sternwarte:
Preis für die Sternwarte über 4 jahre liegt bei 10

 Die Wartezeit kann verschieden je nach Anzahl der Kunden sein.  Die Prioritätsreihenfolge wird beibehalten
Sonnenbeobachtung nach Vereinbarung von                              10:00 - 11:00 Uhr Vormittags. 
Observatoriumsticket für Sonnenbeobachtung ab 4 Jahren 15€.
Η πρόσβαση στο αστεροσκοπείο επιτρέπεται σε παιδιά μόνο άνω των 4 ετών.

Access to the observatory is only allowed to children who are older than 4 years.

Zutritt zur Sternwarte nur für Kinder ab 4 Jahren.

Вход в обсерваторию разрешён только с детьми старше 4 лет.
Διαβάστε περισσότερα!!!

Read more!!!

Lesen sie mehr!!!